Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

MIJN SPECIALISATIE: Begeleiding van gezinnen en leerkrachten uit stress veroorzakende patronen van gedrag, gedachtes, en gevoelens.

Als kinderen niet lijken te willen samenwerken met volwassenen, en dit uitdrukken op een wijze die de normale omgang en het gezinsleven verstoren of bedreigen. (bijvoorbeeld d.m.v. provocerend huilen, mokken, uitstellen, uitdagen, kwetsen, pressie uitoefenen, driftbuien, speciale voorrechten afdwingen, onredelijk weigeren tot meewerken). Waarbij 'gewone' pedagogische actie niet meer tot gewenste resultaten leidt. Met als effect een vaak ernstige verstoring in de gezonde ontwikkeling, van het kind, de schoolprestaties en het gezinsleven. Met als gevolg een beperking van een succesvolle aanpassing aan de eisen en mogelijkheden van het dagelijks leven.

En het NU bepaalt de toekomst. Hoe beter het Nu hoe beter de toekomst en vice versa. Dit is een juiste voorspellingsindicator.


Veel conflicten in huis of op school:

1. Ze maken ouders, opvoeders, leerkrachten en begeleiders onzeker over hun opvoedkwaliteiten.

2. Het veroorzaakt bijna per definitie spanningen met de eventueel aanwezige partner.

3. Het heeft als gevolg dat de ouder/opvoeder/leerkracht zich meestal 'losmaakt' van de eigen behoeftes om de energie te richten op het beheersbaar maken van de conflicten. Aangezien de oplossing voor een conflictvolle relatie vaak niet wordt gevonden, én de eigen behoeftes verwaarloosd zijn, is de consequentie regelmatig dat de volwassenen de moed dreigen te verliezen en de situatie van kwaad tot erger wordt. Schuldgevoelens, schaamte of onmacht gaan de boventoon voeren bij de opvoeder(-s).

4. Het kind raakt heel geleidelijk óók vervreemd van zijn ware behoeftes (Maslow). De strijd om de macht in een langdurig conflict gaat voornamelijk om het verkrijgen/ontzeggen van objecten (bijv. speelgoed) en/of speciale privileges ( 'tempobepaling', langer opblijven/korter opblijven, snoep/geen snoep, weigeren van maaltijden, etc, etc.

Zo worden fundamentele behoeftes zoals nodig zijn, je geborgen-, veilig-, gezien en geliefd voelen, aangetast, gecamoufleerd en gefrustreerd door de conflictsituatie. (waar het kind ook niet meer zelfstandig de 'uitgang' van kan vinden, evenmin als de ouder/opvoeder). Het is voornamelijk hierom dat doorsnee pedagogische handelingen geen tot weinig effect hebben. Regelmatig zelfs averechts werken.

5. Het conflict breidt zich uit naar andere situaties en heeft de kans zich te ontwikkelen naar criminele activiteiten op latere leeftijd.


Absolute voorwaarden voor het beëindigen van een conflictvolle of conflictvermijdende relatie:

1. Het vergroten van het zelfvertrouwen van ouders door hun vaak onbewuste angsten, schuldgevoelens, en schaamte, voortkomend uit onmacht rond sommige opvoedingssituaties, te (h-)erkennen, te benoemen en te respecteren. Te laten ervaren dat deze gevoelens niets zeggen over je vermogen om een goed opvoeder te zijn en te worden. De kwetsbare, manipuleerbare punten van volwassenen liggen vaak op het gebied van idealen waarin zij menen tekort te schieten. Dit kan liggen op het gebied van 'betere omstandigheden wensen', gebrek aan 'qualitytime' voor hun gezin, gebrek aan vaardigheden en vertrouwen in eigen opvoedcapaciteiten. Juist in een (deels onzichtbaar) conflict zal je kind dit feilloos aanvoelen( vaak onbewust) en juist dat gebruiken om je te sturen in je gedrag. Zelfsturing moet weer opbouwend teruggepakt kunnen worden.

2. Met behulp van professionele begeleider komen tot concrete, overzichtelijke en afgebakende stappen in aanpak en afspraken met ouders, leerkrachten en kind. Minimaal eenmaal per week evalueren.

3. Inzicht verschaffen in basisbehoeftes ouders en kind. Voorspelbaarheid van het normale dagritme en de gewenste omgangsregels bepalen, m.n. voor het opgroeiend kind.

4. Eventuele privé-problemen van de volwassenen die met grote emoties gepaard gaan (getriggerde 'emotionele aanvallen') moeten buiten de belevingswereld van het kind gehouden worden en zo mogelijk opgelost via coaching, therapie of andersweegs.

5. Knelpunten bespreekbaar maken en houden.